Algemene voorwaarden

Verbinding Verbeeld praktijk voor kunstzinnige therapie en biografisch coachen

 

Het doel van deze algemene voorwaarden is het geven van duidelijkheid over enkele praktische zaken binnen de praktijk.

 

Gegevens therapeut

Annemiek Herremans

Gezondheidscentrum +

Jan Smitzlaan 7

5611 LD Eindhoven

06 44 0 66 7 22

aherremans@verbindingverbeeld.nl

www.verbindingverbeeld.nl

 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

BTW plichtig

In het bezit van een AGB code zorgverlener

In het bezit van een AGB code praktijk

 

Geregistreerd lid NVKToag

Aangesloten bij de NVAZ

Aangesloten bij de BOB

 

Algemene voorwaarden

 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag en heeft zich te houden aan de eisen en regels van deze vereniging.
 2. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie BOB en heeft zich te houden aan de eisen en regels van deze organisatie.
 3. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 4. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

 

Behandelovereenkomst

 1. De therapeut en cliënt komen na het intakegesprek tot een behandelovereenkomst waarbij het aantal sessies wordt bepaald. Door het tekenen van de behandelovereenkomst stemt de cliënt/verzorger van de cliënt, ermee in dat deze zich verbindt met het traject.
 2. Tussenevaluatie geeft de mogelijkheid om de duur van het traject vanuit zowel de therapeut als cliënt aan te passen of op te zeggen indien wenselijk.
 3. In de behandelovereenkomst staan de kosten en voorwaarden aangegeven.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. De behandelkosten worden rechtstreeks op naam van de cliënt via een factuur gedeclareerd aan de cliënt en rechtstreeks betaald aan de therapeut.
 2. Het is voor de cliënt niet mogelijk zich aan betaling van een door de therapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de cliënt hiervoor niet verzekerd is of wanneer de zorgverzekeraar niet bereid is de kosten te restitueren.
 3. Cliënt ontvangt de factuur aan het einde van iedere maand en dient deze binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 4. Wanneer de betaling niet binnen gestelde termijn is voldaan, zal de cliënt de eerste betalingsherinnering ontvangen met een betalingstermijn van 7 dagen. Bij een tweede verzuim wordt de hoofdsom verhoogd met € 7,50 aan administratiekosten. Bij uitblijven van betaling van de tweede betalingsherinnering ontvangt de cliënt een aanmaning waarbij de hoofdsom per niet betaalde factuur met € 10,00 aan administratiekosten zal zijn verhoogd, te voldoen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning. Indien betaling uitblijft, zal de therapeut incassomaatregelen treffen.
 5. Alle incassokosten zijn voor rekening van de cliënt/verzorger.
 6. Wanneer de cliënt in gebreke is gesteld, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle kosten die met het incasso van gedeclareerde bedragen gemaakt worden (met inbegrip van buitenrechtelijke incassokosten) zijn door rekening van de cliënt.

 

Verhindering

 1. Een verhindering dient uiterlijk 24 uur van te voren gemeld.
 2. Bij niet tijdig afmelden zullen de kosten in rekening worden gebracht. Er is 7 dagen per week, 24 uur per dag gelegenheid per telefoon (voicemail) of email de verhindering door te geven.
 3. Afmelding dient bij voorkeur vermeden te worden, behalve in geval van overmacht.
 4. Bij verhindering van cliënt of de therapeut worden vervallen sessies op een later tijdstip ingehaald.

 

Ouderlijk gezag

Bij gezamenlijk gezag dient de ouder van het kind, de andere ouder hiervan in kennis te stellen en gezamenlijk de behandelovereenkomst te tekenen. Dit is een wettelijke verplichting. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt in een situatie waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt. De therapeut is niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.

 

Training/workshop

 1. Na afloop van de training/workshop wordt de nota toegestuurd en dient de betaling binnen 30 dagen voldaan te worden.
 2. Na aanmelden is het mogelijk om kosteloos af te melden tot één maand voor aanvang van de training/workshop. Bij afmelden van één maand tot één week voor aanvang van de training/workshop wordt er 75% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelden vanaf één week voor aanvang is men het gehele bedrag verschuldigd.

 

Kwaliteitswaarborg – klachten

 1. De kwaliteit binnen de praktijk wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag en doordat de praktijk is aangesloten bij de NVAZ. Dit lidmaatschap vereist deelname aan intervisie en waarborgt de verplichte bij- en nascholingen.
 2. Door het lidmaatschap is de praktijk verbonden aan de bijbehorende klachtenregeling van de Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie voor de antroposofische gezondheidszorg (IKBC).
 3. Daarnaast heeft Verbinding Verbeeld een lidmaatschap bij de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB).
 4. Bij klachten over het handelen van de therapeut dient de klacht in eerste instantie aan de therapeut te worden voorgelegd c.q. met de therapeut besproken te worden. Zo nodig kan bij de beroepsvereniging een verzoek tot bemiddeling of een klacht worden ingediend.

Verbinding Verbeeld

Privacyverklaring ~ Algemene voorwaarden ~ Disclaimer

© 2011 - 2024 Verbinding Verbeeld ~ Webdesign: WEN Kunst Webdesign ~ Logo design: Marieke Steegh