Privacyverklaring

Verbinding Verbeeld praktijk voor kunstzinnige therapie en biografisch coachen

 

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar of gemeente worden een aantal persoonsgegevens van u vastgelegd. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Persoonlijke gegevens
Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie. Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van de cliënt opgeslagen. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Datum van behandeling
 • Naam verzekering
 • Verzekeringsnummer
 • Naam verwijzer, indien van toepassing
 • Huisarts

 

De therapeut verwerkt de gegevens op de factuur. Dat is nodig voor de declaratie bij de zorgverzekeraar. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om contact met de cliënt op te kunnen nemen. Zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post).
De gegevens worden gezien door de therapeut en het administratiekantoor dat de boekhouding in beheer heeft.

 

Email en WhatsApp als communicatiemiddel

Het gebruik van (onbeveiligde) email en WhatsApp als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

 

Delen met derden
Tijdens intervisie of voor scholingsdoeleinden kan het zijn dat de cliënt en zijn werk anoniem worden besproken. Aan de cliënt wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.
De therapeut houdt zich aan haar beroepscode van geheimhouding. Contact met derden (huisarts en/of andere zorgverleners) zal alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) plaatsvinden.

 

Reviews
Foto’s van het gemaakte werk en/of cliënt worden niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt. Ervaringen worden anoniem en niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt.

 

Cliëntdossier – bewaartermijn
Het dossier bevat aantekeningen over de ontwikkeling en de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming van de cliënt, door de therapeut opgevraagd zijn bij andere zorgverleners of de verwijzer.

De gemaakte werkstukken zijn eigendom van de cliënt. Gedurende de behandeling wordt het gemaakte werk toegevoegd aan het dossier. Aan het eind van het behandeltraject mag de cliënt het gemaakte werk meenemen.
Het cliëntdossier wordt minimaal 15 jaar bewaard en de administratie heeft een bewaartermijn van 10 jaar. Na deze termijnen zal het cliëntdossier en de administratie worden vernietigd.

 

Beveiliging
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Computer en telefoon van de therapeut zijn te allen tijde vergrendeld met een code.

 

Inzage en veranderingen
De cliënt heeft het recht op inzage en aanpassing van haar gegevens en op het intrekken van reeds verleende toestemming. Als blijkt dat de gegevens onjuistheden bevatten kan de cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij de therapeut om deze te corrigeren of te verwijderen.

 

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie wordt opgeslagen zodat deze niet steeds hoeft te worden ingevuld. Die informatie gaat over het gedrag van de bezoeker op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s er zijn bekeken en welke gegevens er zijn ingevuld. De website kan deze informatie gebruiken als de site opnieuw bezocht wordt. Ook kan worden gezien hoeveel bezoekers de website bezoeken.

 

Klacht
Voor het indienen van een klacht over de privacyverklaring is het van belang om hierover met de therapeut in gesprek te gaan. Tevens kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Contact
Annemiek Herremans

Gezondheidscentrum +

Jan Smitzlaan 7

5611 LD Eindhoven

06 44 0 66 7 22

aherremans@verbindingverbeeld.nl

www.verbindingverbeeld.nl

Verbinding Verbeeld

Privacyverklaring ~ Algemene voorwaarden ~ Disclaimer

© 2011 - 2024 Verbinding Verbeeld ~ Webdesign: WEN Kunst Webdesign ~ Logo design: Marieke Steegh